Serdecznie witamy
w firmie AMB Technology GmbH,

Wszyscy powinni?my przyczynia? sie do trudnego zadania, jakim jest utylizowanie odpadów w sposób przyjazny i zrównowa?ony dla ?rodowiska. Aby sprosta? tym wymaganiom, opracowywane s? nowoczesne instalacje do przetwarzania odpadów. Stan dzisiejszej technologii pozwala na w pe?ni zaumatyzowane i bardzo wydajne sortowanie odpadów oraz odzysk odpadów z surowców wtórnych, prawie dla wszystkich rodzajów odpadów sta?ych. Tylko dobre koncepcje, zaawansowana technologia i do?wiadczenie umo?liwiaj? opracowanie rozwi?za?, które potrafi? odzyska? odpadów to co najlepsze.

AMB oferuje to, czego potrzebujesz.

Od 1991 roku wykonujemy instalacje i maszyny do utylizacji i gospodarki odpadami. Jak dot?d rozwi?zali?my ka?dy problem. Powiedz Nam co chcesz - razem mo?emy to odzyska?.

 

Z naszym serwisem otrzymasz jeszcze wi?cej

AMB obok budowy nowej i optymalizacji istniej?cej instalacji oferuje Pa?stwu serwis i konserwacj? Pa?stwa urz?dze?. Potrzebujesz umowy serwisowej lub elementów do wymiany? Wystarczy skontaktowa? si? z Nami, nasz zespó? obs?ugi klienta ch?tnie s?u?y pomoc?.

Zabezpiecz gotowo?? do pracy swojej instalacji i przekonaj si? o fachowo?? naszych pracowników obs?ugi.

Serwis

 

Booth C1.508